سیستم کالج عمومی پرالتا

Peralta Community College District

«منطقه کالج عمومی پرالتا» مجموعه‌ای از کالج‌هایی است که ایجاد تحول اجتماعی و اقتصادی برای محصلین و جامعه را از طریق ارائه تعلیم باکیفیت و مبتنی بر برابری، عدالت اجتماعی، پایداری زیست‌محیطی و مشارکت، دنبال می‌کند. «منطقه کالج عمومی پرالتا» بشمول کالج شهر برکلی، کالج آلامدا، کالج لانی، و کالج مریت است. این کالج‌ها مجموعاً طیفی از پروگرام‌‌های تعلیمی و فرصت‌های تعلیمی درازمدت را در اختیار ساکنان شمال کانتی آلامدا قرار می‌دهند.

Address
Laney College
333 E 8th St
Oakland, CA 94606
Alameda County Seal