خدمات صحی رفتاری و بهبود کانتی سن‌متئو

San Mateo County Behavioral Health and Recovery Services

خدمات صحی رفتاری و بهبود کانتی سن‌متئو  ساکنان تحت‌پوشش Medi-Cal یا فاقد بیمه، مانند اطفال، جوانان، فامیل‌‌ها، کلانسالان و سالخوردگان را با هدف جلوگیری، مداخله زودهنگام، و تداوی امراض روانی و/یا مشکلات ناشی از سوء‌مصرف مواد مخدر، از خدمات خود مستفید می‌سازد. ما خود را مکلف به حمایت از پروسه تداوی اشخاص، برای رسیدن به صحتمندی و بهبود، و ارتقای سطح صحت جسمی و رفتاری اشخاص، فامیل‌‌ها و جوامع تحت‌پوشش می‌دانیم.

BHRS همچنان دفتر تنوع و برابری (ODE) را که برابری حفظ‌الصحوی در پروگرام‌‌های صحت رفتاری جوامع محروم کانتی سن‌متئو را ترویج می‌کند، در خود جای داده است. ODE برای توانمندسازی جوامع؛ تاثیرگذاری بر تغییرات پالیسیی و بنیادی؛ ایجاد روابط استراتژیک و هدفمند؛ و ایجاد زمینه تقویت و تحول نیروی کار در نظام خدمات صحت رفتاری کانتی کوشش‌ می‌کند.

Alameda County Seal