Social Justice Collaborative

Social Justice Collaborative

رسالت SJC این است که زمینه ارائه خدمات حقوقی مستقیم و وکالت حقوقی باکیفیت در محکمه، با مصرف‌ کم یا بدون مصرف‌، را برای مهاجرین دارای عاید کم، پناه‌جویان، اطفال بی‌سرپرست، جوانان و فامیل‌‌های آواره فراهم کند.

ما سالانه به تقریباً 1500 فامیل‌ خدمات حقوقی حیاتی ارائه می‌کنیم.

ما یک سازمان غیرانتفاعی 501(c)(3) هستیم که از حقوق پناهندگان تحت‌پوشش دولت ایالات‌متحده دفاع می‌کنیم.

تعدادی از آسیب‌پذیرترین مهاجرین که نمی‌دانند باید به کجا مراجعه کنند، از SJC کمک می‌خواهند. آنها از ابتدا تا پایان به کمک ما متکی هستند. این کاری است که ما انجام می‌دهیم - SJC دوسیه‌ها را ارجاع نمی‌دهد، بلکه سخت‌ترین کارها را از ابتدا تا انتها انجام می‌دهد.

Bay Area
Address
1832 Second Street
Berkeley, CA 94710
Alameda County Seal