مرکز کمک‌رسانی و هماهنگ‌سازی ایالتی آسیایی-امریکایی‌های اهل جزایر اقیانوس آرام (SPARC)

Statewide Pacific Islander Asian American Resource and Coordinating Center (SPARC)

پروگرام‌ «مرکز کمک‌رسانی و هماهنگ‌سازی ایالتی آسیایی-امریکایی‌های اهل جزایر اقیانوس آرام» (SPARC) با بودیجه مرکز هماهنگ‌سازی ایالتی پروگرام‌ جلوگیری از مصرف تنباکو در کالیفرنیا اداره می‌شود و تقویت همکاری‌های تعاملی و یکپارچه و ایجاد ارتباط بین طرحهای منطقوی و دیگر طرحهای ایالت را با هدف کاهش نابرابری‌های مرتبط با مصرف تنباکو در میان اشخاص آسیایی-امریکایی، بومیان هاوایی و جوامع اهل جزایر اقیانوس آرام (AA و NH/PI) دنبال می‌کند.

Address
2255 Morello Avenue, Suite 208
Pleasant Hill, CA 94523
Alameda County Seal