The Oakland LGBTQ Community Center

oakland lgbtq center

این مرکز اجتماعی LGBT به ارائه رویدادهای اجتماعی، پروگرام‌‌های تعلیمی، پروگرام‌‌های صحی و خدمات مشاوره می‌پردازد. برای جوانان، اشخاص همجنس‌باز، اشخاص دوجنسی و اشخاص تراجنسی گروپ‌های حمایتی در نظر گرفته شده است. پروگرام‌‌های تعلیمی و ورکشاپ‌‌هایی برای کاریابی نیز برگزار می‌شود. خدمات صحی، صنوف‌ هنری، صنوف‌ یوگا و خدمات صحت روان بصورت رایگان ارائه می‌شود.

ایجاد این مرکز در اوکلند اتفاق مهمی محسوب می‌شود، چون برای نخستین بار در تاریخ این شهر یک سازمان غیرانتفاعی یک مرکز چند-خدمتی، چند-قومیتی و بین‌المللی برای جامعه LGBTQ دایر کرده است. The Oakland LGBTQ Community Center یکی از معدود مراکز اجتماعی جامع LGBTQ در کشور است که موسسان و مدیران آن از اشخاص افریقایی-امریکایی بوده‌اند. قبلاً چنین مرکزی در ایالت کالیفرنیا وجود نداشت.

Address
3207 Lakeshore Ave
Oakland, CA 94610
Alameda County Seal