Wellness in Action (مرکز توانمندسازی پناهندگان و مهاجرین)

Wellness in Action (Center for Empowering Refugees and Immigrants)

Wellness in Action پروگرام‌ تعلیمی و توسعه‌ای مخصوص کارگروپ‌‌های اجتماعی است که برای جامعه پیشه وران، حامیان صحت روان از جامعه پناهندگان محروم و آسیب‌پذیر و جوامع مهاجرین جدید ساکن منطقه خلیج طراحی شده است. ما به ارائه خدمات تامین بودیجه خرد، کمک‌رسانی فنی در قسمت پلان‌گذاری و اجرای طرحهای تحت‌پوشش، تعلیم مهارت‌های حرفوی و مشاوره صحی می‌پردازیم. Wellness in Action با نهادهای دولتی و سازمان‌های اجتماعی برای گسترش مسیرها و فرصت‌های شغلی در حوزه صحت عمومی رفتار/روان که به جوامع پناهندگان و مهاجرین جدید مربوط می‌شود، همکاری می‌کند.

Address
554 Grand Ave
Oakland, CA 94610
Alameda County Seal