آمادگی در برابر حوادث طبیعی

Listos California
Listing Title
شبکه‌ای ایالتی از سازمان‌های جامعه-محور، دولت‌های قبیله‌ای، و گروپ‌های واکنش اضطراری عمومی سراسر ایالت برای تقویت انعطاف‌پذیری، ارائه معلومات به زبان‌های گوناگون و پیشبرد فرهنگ جدید آمادگی در مقابل حوادث طبیعی، تشکیل داده است.
Catholic Charities of Yolo-Solano, Inc.
Catholic Charities of Yolo-Solano با همکاری جوامع مختلف و با ارائه خدمات به مستمندان و ضعیفان، بشمول خدمات غذا و تغذیه، خدمات مهاجرت و خدمات مربوط به حوادث طبیعی، از آرمان حضرت مسیح پیروی می‌کند و ترویج شرافت انسانی و پیشبرد عدالت اجتماعی را دنبال می‌کند.
American Red Cross Bay Area Chapter
«صلیب سرخ امریکا شعبه منطقه خلیج» به ارائه خدمات اضطراری مانند پیام‌رسانی اضطراری، بطورمثال در زمان وقوع حوادث طبیعی، می‌پردازد و بین اعضای فامیل‌‌های جداشده از یکدیگر بر اثر جنگ های مسلحانه و دیگر بحران‌های بین‌المللی، ارتباط برقرار می‌کند.
Alameda County Seal