جلوگیری از خودکشی

Crisis Support Services of Alameda County
«خدمات پشتیبانی بحران شهرستان آلامدا» از اشخاصی که دچار افکار خودکشی یا مشکلات روانی هستند، حمایت می‌کند. می‌توانید بصورت شبانه‌روزی با خط 24 ساعته جلوگیری از خودکشی به نمبر 1-800-309-2131 به تماس شوید.
Suicide Hotline
با دایل نمودن نمبر 988 می‌توان از خدمات رایگان و محرمانه‌ای که برای اشخاص در معرض بحران خودکشی یا فشار عاطفی در نظر گرفته شده است، استفاده نمود.
Alameda County Seal