حقوق مهاجرت

Contra Costa Immigrant Rights Alliance (CCIRA)
CCIRA ائتلافی از سازمان‌های اجتماعی، مذهبی، حمایتی و مهاجر-محور است که برای ایجاد پلتفرم اقدامات حمایتی به‌وسیله گروپی از فعالان کانتی کانتراکاستا شکل گرفت. CCIRA، با تکیه بر تجربه و کارآیی سازمان‌های محلی و منطقوی، برای اجرای کارزارهای گروپی در مسیر جلب مشارکت اجتماعی برای حمایت از مهاجرین کوشش‌ می‌کند.
Alameda County Seal