منابع دولت ایالتی

Listos California
Listing Title
شبکه‌ای ایالتی از سازمان‌های جامعه-محور، دولت‌های قبیله‌ای، و گروپ‌های واکنش اضطراری عمومی سراسر ایالت برای تقویت انعطاف‌پذیری، ارائه معلومات به زبان‌های گوناگون و پیشبرد فرهنگ جدید آمادگی در مقابل حوادث طبیعی، تشکیل داده است.
State Refugee Programs Bureau
RPB مسئولیت مدیریت و هماهنگ‌سازی روند ارائه مزایا و خدمات به جمعیت پناهنده و جدیدالوارد کالیفرنیا را با همکاری کانتی‌ها و ارائه‌دهندگان محلی خدمات پناهندگان، به عهده دارد.
Housing and Homelessness Division (HHD) – California Department of Social Services (CDSS)
بخش مسکن و بی‌خانمان‌ها (HHD) از اداره خدمات اجتماعی کالیفرنیا (CDSS)، مسئول توسعه و تفتیش پروگرام‌‌های ایالتی مسکن که با بودیجه CDSS اجرا می‌شوند، است. 
California Grants Portal
کتابخانه ایالت کالیفرنیا همه موارد کمک ایالتی را در قالب پورتال کمک کالیفرنیا، به‌عنوان ابزار یکپارچه اطلاع‌رسانی به راهبران اجتماعی غیرانتفاعی و نهادهای عمومی درباره رهنمودها، صلاحیت استفاده و دیگر معلومات مهم مربوط به ارائه درخواست، گردآوری کرده است.
State Office of Refugee Health
با ادارات صحی مرتبط، ارائه‌دهندگان خدمات صحی و نهادهای اسکان داوطلبانه در قسمت اجرای ارزیابی‌های جامع صحی و ارائه خدمات دیگر (با مراعات الزامات فرهنگی و زبانی) به پناهندگان جدیدالوارد، پناه‌جویان، قربانیان انواع شدید قاچاق انسان (با سرتفیکیت فدرال)، و دیگر جدیدالواردان واجدشرایط همکاری می‌کند تا امکان رسیدن این اشخاص به خودکفایی، از طریق رسیدن به/حفظ صحت، را فراهم نماید.
Alameda County Seal