حقوق مدنی

Asian Americans Advancing Justice – Asian Law Caucus (Advancing Justice-ALC)
Advancing Justice-ALC، که در سال 1972 تاسیس شد، نخستین سازمان فعال در حوزه حقوق قانونی و مدنی در کشور است که به جوامع آسیایی و امریکایی‌های جزیره‌نشین اقیانوس آرام دارای عاید کم خدمت‌رسانی می‌کند. در کالیفرنیا، با تمرکز ویژه بر منطقه خلیج، ما خدمات حقوقی، توانمندسازی اجتماعی و حمایت سیاستی را برای رسیدن به عدالت مهاجرت، امنیت اقتصادی و تقویت دموکراسی مدنظر قرار داده‌ایم. ما، به‌عنوان عضو موسس همبستگی Asian Americans Advancing Justice، در قسمت پیشبرد پالیسی‌‌های ملی و استراتژی‌های حقوقی در قسمت راهکارهای جامعه-محور برای مقابله با نفرت‌پراکنی و خشونت نژادی، ترویج آزادی رای، پذیرش در کالج بدون تبعیض نژادی و... نیز فعالیت می‌کنیم.
Chinese for Affirmative Action
Chinese for Affirmative Action (CAA) از تغییرات بنیادین برای دفاع از حقوق مهاجرین، ترویج تنوع زبانی و جبران بی‌عدالتی نژادی و اجتماعی حمایت می‌کند.
Coalition for Humane Immigrant Rights – Los Angeles (CHIRLA)
CHIRLA از حقوق مهاجرین دفاع می‌کند و سرک‌‌ها، محکمه ها و مجاری تصمیم‌گیری را به عرصه پلان‌گذاری، تعلیم و دفاع از مهاجرین و پناهندگان تبدیل نموده است.
Alameda County Seal