معلوماتی درباره مهاجرت و پناهندگان

Bridging Refugee Youth and Children’s Services (BRYCS)
یBridging Refugee Youth and Children’s Services (BRYCS) در پی تقویت ظرفیت سازمان‌های خدمت‌رسان به پناه‌جویان و اشخاص آسیب‌پذیر در سراسر ایالات‌متحده، با هدف توانمندسازی آنان و تضمین موفقیت پروسه توسعه برای اطفال، جوانان و فامیل‌‌های پناهنده است.
East Bay Refugee and Immigrant Forum (EBRIF)  
The East Bay Refugee and Immigrant Forum (EBRIF) ائتلافی شامل بیش از 30 سازمان جامعه‌محور و نهاد خدمت‌رسان به پناهندگان، پناه‌جویان و مهاجرین ساکن ایست‌بِی سان-فرانسیسکو است.
Legal Finders
رهنمای کامل حقوق قانونی اشخاص غیر شهروند ساکن ایالات‌متحده، و نیز فهرست حقوقی که به اشخاص غیر شهروند تعلق نمی‌گیرد، و تعدادی از منابع حقوقی مخصوص اشخاص غیر شهروند.
Migration Data Hub – Migration Policy Institute
«مرکز معلومات» داده‌های مربوط به سهام، روندها، شهروندی، مهاجرت خالص، و سوابق را در اختیار همه کشورها قرار می‌دهد و به ارائه معلومات ملی و ایالتی در حوزه‌های جمعیت، اجتماعی و اقتصادی مرتبط با مهاجرین و مهاجرت به ایالات متحده می‌پردازد.
Alameda County Seal