حقوق کارگر

Building Skills Partnership
Building Skills Partnership (BSP) کیفیت زندگی کارگران خدماتی خانه، شاغل در بخشهای دارای عاید کم، و فامیل‌‌های آنان را بهتر کرده است. کارگران خدماتی خانه شامل سرایدار، مامور امنیتی، کارگران نگهداری و سرپرستی، کارگران استدیوم، ورزشگاه و میدان‌هوایی، و دیگر کارگران ارائه‌دهنده خدمات مهم به ساختمان‌های کالیفرنیا می‌شود. پروگرام‌‌های BSP سالانه بیش از 5,500 نفر را از طریق ارائه خدمات و تعلیم مستقیم، و 20,000 نفر را از طریق مشارکت کمک‌رسانی ترکیبی و خدمات آنلاین، تحت‌ پوشش قرار می‌دهد. این پروگرام‌‌ها بر توسعه نیروی کار، پذیرش مهاجرین، و پیشبرد اجتماعی متمرکز است. این سازمان پروگرام‌‌های حرفوی و تحصیلی را با هدف ایجاد زمینه موفقیت فردی و حرفوی کارگران اجرا می‌کند.
Centro Legal de la Raza
Centro Legal de la Raza نهاد ارائه‌دهنده خدمات حقوقی است که دفاع از/پیشبرد حقوق اشخاص دارای عاید کم، مهاجرین، سیاه‌پوستان و جوامه لاتین را از طریق وکالت حقوقی دوزبانه، تعلیمی و حمایت، دنبال می‌کند. از طریق ترکیب خدمات حقوقی باکیفیت و آشناسازی اشخاص با حقوق قانونی و توانمندسازی جوانان
Coalition for Humane Immigrant Rights – Los Angeles (CHIRLA)
CHIRLA از حقوق مهاجرین دفاع می‌کند و سرک‌‌ها، محکمه ها و مجاری تصمیم‌گیری را به عرصه پلان‌گذاری، تعلیم و دفاع از مهاجرین و پناهندگان تبدیل نموده است.
Filipino Advocates for Justice
Filipino Advocates for Justice (FJA، با نام سابق FAA یا Filipinos for Affirmative Action) به حمایت از حقوق مدنی مهاجرین، از طریق ارائه خدمات مستقیم، تربیت مدیر، و سامان‌دهی و پشتیبانی از مسائل مهم جامعه فیلیپینی‌ها، به‌عنوان اقلیتی قومی که از دیرباز دچار محرومیت بوده است، پرداخته است. ما به نوجوانان سن مکتب متوسطه و لیسه، کارگران دارای عاید کم در معرض سو استفاده، و مهاجرین جدیدالوارد و بدون سند خدمت‌ می‌رسانیم و به آنها در قسمت مقابله با چالش‌های زندگی در ایالات‌متحده کمک می‌کنیم.
Oakland Bloom
Listing Title
Oakland Bloom سازمانی غیرانتفاعی است که از سرآشپزهای مهاجر، پناهنده و BIPOC طبقه فقیر و کارگر برای ایجاد کسب‌وکار غذایی از طریق تعلیم کسب‌وکار برگزیده و پروگرام‌ پرورش به نام Open Test Kitchen، حمایت می‌کند. Oakland Bloom، در کنار اجرای پروگرام‌ پرورش، برای توسعه الگوهای تعاونی رستوران + مالی کسب‌وکار غذایی که امنیت، توانایی اشخاص، حقوق کارگر و مسیرهای مالکیت را در اولویت قرار می‌دهد، کوشش‌می‌کند.
Asian Immigrant Women Advocates
«حامیان مهاجرین زن آسیایی» (AIWA) عمدتاً توسعه راهبری گروپی زنان و جوانان مهاجر کم‌عاید برای ایجاد زمینه تغییرات سازنده در محیط زندگی و کار این اشخاص را، با تمرکز بر سه حوزه اصلی، دنبال می‌کند: تعلیم، توسعه مدیریت و اقدام گروپی.
Alameda County Seal